شیشه چیزی است که ما هر روز از آن استفاده می کنیم، یک ماده شفاف که از ذوب و ترکیب ماسه، کلسیم، اکسید و سایر مواد خام و سپس سرد کردن آنها حاصل می شود.اما تا بحال به این فکر کرده اید که چرا شیشه شفاف است؟ و چرا می توان از درون شیشه اجسام را دید درحالیکه فریم دور شیشه چنین امکانی ندارد؟شیشه شفاف

به طور معمول، اغلب مایع ها و گازها مثل آب، هوا، روغن مایع و یا الکل، شفاف هستند، درحالیکه اغلب مواد جامد مثل چوب، فلز، سرامیک و غیره غیر شفاف می باشند. این بخاطر تفاوت در ساختار مولکولی مواد جامد، مایع و گاز می باشد. وقتی یک ماده در حالت جامد باشد، مولکول های آن در یک شبکه منظم مثل آجرهایی که به صورت مرتب روی هم قرار گرفته اند، در کنار یکدیگر قرار می گیرند و در این وضعیت امکان عبور امواج نور از میان آنها وجود ندارد. مولکول های مواد مایع به صورت نامظم در کنار هم قرار گرفته اند و اتصالات محکمی باهم ندارند، این ساختار مولکولی سبب ایجاد شکاف هایی بین مولکول ها جهت عبور امواج نوری می شود. در حالت گازی، این فواصل و شکاف های مولکولی بسیار بیشتر است که عبور امواج نور را بسیار ساده تر می نماید.  شیشه نه جامد است و نه مایع، مولکول های آن بی حرکت هستند (مثل مواد جامد) اما به صورت نامنظم کنار هم قرار گرفته اند ( مثل مواد مایع) و به همین دلیل امواج نوری را از خود عبود می دهد و علی رغم اینکه شکل جامد دارد، شفاف می باشد.