نصب دود بند مجتمع مسکونی در تاریخ 10/10/95

تهرانسر- فجر