در این مقاله اندکی با عملکرد و کارکرد درب اتوماتیک آشنا می شویم.

اغلب سیستم درهای اتوماتیک را در ورودی های مراکز خرید ، مکانهای عمومی، بانکها ، بیمارستانها و … مشاهده میکنید.

موارد مصرف

– زمانی که نیاز است افراد با نزدیک شدن به در ، در به طور خودکار باز شود

– در زمان تردد افراد و خارج شدن کامل آنها از ورودی در کاملا باز بماند.

– زمانی که راه رو خالی شد در اتوماتیک به طور خودکار سریعا در کوتاهترین زمان بسته شود.

درب اتوماتیک1

درهای اتوماتیک معمولا مجهر به یک موتور می باشند که داخل آن ریل موجود است که در داخل یک کاور قرار گرفته است تا مانع ار له شدن یا آسیب دیدن به وسیله افراد شود. سیستم های کنترلی نیز به وسیله سوییچ با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

– روش کار مرسوم درهای اتوماتیک

درب اتوماتیک2

زمانی که کسی وارد محدوده دید چشمی درهای اتوماتیک میشود یکی از سنسورهای  حرکتی B1  یا B2    وارد عمل میشود و دستور بازکردن در را به وسیله K1  صادر میکند.

بغد از خروج از منطقه دید چشمی در اتوماتیک یا بعد از گذشت چند ثانیه K4 قادر به بستن در بصورت خودکار می باشد.

 _ سیستم کنترل درها با استفاده از IDEC هوشمند

IDEC   میتواند سیکل بازو بست شدن در را بسیار ساده بکند. شما قثط نیاز به ایجاد ارتباط بین سنسورهای حرکتی ،کلید  محدود کننده، منبع برق را با IDEC دارید.

– سیستم کنترل در با مدار سیمی FL1D-H12RCC

درب اتوماتیک3

اجزا، دستگاه

منبع کلید اصلی (بازکردن) K1

منبع کلید اصلی (بستن) K2

محدوده بسته شدن S1 

محدوده باز شدن S2  

سنسور حرکتی مادون قرمز واقع در بیرون  B1

سنسور حرکتی واقع در داخل B2