2 + 6 =

واتس آپ واحد فروش شیشه های ساختمانی : ۰۹۱۲۹۴۸۱۹۳۰

واتس آپ واحد فروش جار و بطری : ۰۹۳۹۱۶۵۰۷۰۰

امور مشتریان واحد جار و بطری :  ۰۲۱۲۸۴۲۳۲۴۸ 

ساعت ۸ الی ۱۴ ( زمان اداری)