15 + 9 =

واتس آپ واحد فروش شیشه های ساختمانی : ۰۹۱۲۹۴۸۱۹۳۰

واتس آپ و تلگرام واحد فروش جار و بطری : ۰۹۳۹۱۶۵۰۷۰۰

امور مشتریان واحد جار و بطری :  ۰۲۱۲۸۴۲۳۲۴۸ 

ساعت ۸ الی ۱۴ ( زمان اداری)