امروزه شیشه به لطف زیبایی های بصیری نامحدودی که ایجاد می کند و همچنین ویژگی های منحصر به فرد در خصوص انرژی، تبدیل به یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی شده است.. ظهور شیشه رنگی نیز یکی از دلایل پرکاربرد شدن شیشه در زیبایی می باشد. اما تشخیص رنگ شیشه در صنعت چگونه انجام می شود؟ و چگونه می توان رنگ را خواند؟

PPG از یک نمودار سه بعدی L*a*b – سیستم جهانی اندازه گیری رنگ- جهت تعریف عددی رنگ ها روی سه محور *L ( روشنایی : روشن و تاریک) *a ( سبز-قرمز) و *b ( آبی-زرد) بهره می برد. روی محور *L، صفر نشانگر سیاه مطلق و 100 نشانگر سفید مطلق می باشد.

روی محور *a ، عدد 60- نشانگر سبز مطلق و 60+ نمایانگر قرمز خالص است. روی محور *b عدد 60- نشانگر آبی مطلق و عدد 60+ نشانگر زرد مطلق است. روی محور *L اعداد رنگ های برای شیشه های متداول معمولان بین 20 و 97 می باشد که نشانگر میزان شفافیت شیشه هاست. برای شیشه های مات محدوده 25 و برای شیشه های فوق شفاف ( کریستال) بیش از 95 می باشد.

نقطه 0و0 جاییکه محور *a و *b همدیگر را از وسط قطع می کنند، نقطه خنثی در نظر گرفته می شود و معمولا به عنوان خاکستری شناسایی می شود.

رنگ شیشه

ضریب ΔE*ab بیانگر اندازه گیری فاصله بین هر دو نقطه در فضای سه بعدی L*a*b رنگ ها می باشد. این معیار، مقایسه ای عینی و عددی از رنگ شیشه ها بدون در نظر گرفتن تاثیرات نور محیط و یا ادراک مشاهدات بشر ارائه می دهد.

این سیستم، که توسط ابزار پیچیده سنجش رنگ به نام spectrophotometers کار میکند و مقایسه واضح عینی از رنگ ها در اختیار می گذارد.