تحلیل SWOT شیشه همدان

چکیده

صنعت شیشه از جمله بزرگ ترین صنایع کشور است. این صنعت به چند بخش مختلف تقسیم می شود. این بخش ها از لحاظ فرآیند تولید و ترکیب مواد خام اولیه متفاوت هستند. یکی از این بخش ها، بخش بطری شیشه ای و جار می باشد که شیشه همدان نیز در این گروه قرار می گیرد. در این مقاله به جایگاه شیشه همدان در صنعت شیشه ایران پرداخته شده است و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شیشه همدان بر اساس تحلیل SWOT ارائه گردیده است.

مقدمه

مدیریت استراتژیک یک برنامه جامع، هماهنگ و پیوسته است که استعداد های ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می دهد و منظور از آن تحقق هدف های سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت است. مدیریت استراتژیک را می توان بدین گونه تعریف کرد: هنر و علم فرموله کردن، اجرای ارزیابی تصمیمات عملکرد که سازمان ها را قادر می سازد به اهداف بلند مدت خود برسند. ( دیوید فرد، مدیریت استراتژیک: مفاهیم و موارد)

در واقع، مدیریت استراتژیک فرآیندی است که طی آن سازمان خود و محیط پیرامون خود را می شناسد، برنامه های استراتژیک خود را اجرا می کند و بر آنها نظارت می نماید. با توجه به افزایش سرعت تغییرات محیطی و اجتماعی و افزایش رقابت، توجه به مدیریت استراتژیک در سازمان ها و صنایع تبدیل به امری اجتناب ناپذیر گشته است.

تحلیل SWOT چیست؟

شیشه همدان SWOTتحلیل

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیط و توانایی دورنی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامون سازمان است. حروف SWOT که آن را به شکل TOWS نیز می نویسند، ابتدای کلمات strength  به معنای قوت، weakness به معنای ضعف، opportunity به معنای فرصت و threat  به معنای تهدید است.

متدولوژی تحلیل SWOT شیشه همدان

مراحل زیر جهت برنامه ریزی استراتژیک پیاده سازی شده است. در ابتدا، چشم انداز و بیانیه ماموریت سازمان مشخص شده است. محیط درونی و بیرونی سازمان مورد تحلیل قرار گرفته و از اطلاعات بدست آمده فرصت ها و تهدیدات ( عوامل بیرونی) و نقاط ضعف و قوت ( عوامل درونی) تعیین شده است. سپس با استفاده از SWOT ( ماتریس TOWS)، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات ارزیابی شده است.

ارزیابی عوامل بیرونی

هدف ارزیابی عوامل بیرونی، استخراج فرصت ها و اجتناب از تهدیدات می باشد. عوامل و نیروهایی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرند عبارتند از: ۱- نیروهای اقتصادی ۲- نیروهای محیطی، محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی ۳- نیروهای قانونی، دولتی و سیاسی ۴- نیروهای تکنولوژیکی و ۵- نیروهای رقابتی. این مهم باید همواره مد نظر باشد که نیروهای خارجی می توانند روی فرآیند فعالیت سازمان به شکل های مختلف تاثیر گذار باشد به گونه ای که برخی از عوامل ممکن است برای سازمان فرصت باشد در حالیکه برای سایر سازمان ها تهدید است و باالعکس.

ارزیابی عوامل داخلی 

مدیریت و ساختار آن ۲- فروش و بازاریابی ۳- اقتصاد و حسابداری ۴- تحقیق و توسعه ۵- نیروهای رقابتی ۶- نیروی انسانی

ماتریس SWOT

در این ماتریس ابتدا تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعفی که شناسایی شده اند در ماتریس سه در سه قرار می گیرند و سپس با ترکیب تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت، استراتژی های جدید ابداع می شود و در محل مربوط به خود قرار می گیرد.

نقاط ضعف – W

-مشکل نقدینگی ( کمبود سرمایه کاری کافی)

-کمبود متخصصان تولید ( در سطح کشورهای پیشرفته و اروپایی)

-نیروی کار مازاد و فرسوده

-تسلیهات و نجهیزات پشتیبانی فرسوده

-عدم امکان تسویه حساب بدهی بانکی

نقاط قوت- S

– واحد تحقیق و توسعه

-مدیران مجرب

-ماشین آلات مدرن و بروز واحد۱

– فضاء وسیع ماشین آلات ( ۴۰ هکتار)

-بهره مندی از منبع سیلیس شهر ابهر

استراتژی WO

– ایجاد واحد خرد کردن و مرتب سازی سیلیس (W3,O4)

–          نوسازی تجهیزات پشتیبانی و تسهیلات (W4,O3)

استراتژی SO

– احداث واحد۳ جهت تولید شیشه های رنگی( S1,S4,S5,O1, O2, O3, O4, O5)

فرصت ها – O

– تغییر الگوی مصرف از سنتی به محصولات صنعتی

– رشد جمعیت

– صادرات به کشورهای همسایه

– امکان تامین کلیه مواد اولیه از  داخل کشور

– مقرون به صرفه نبودن واردات شیشه به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل

استراتژی WT

– افزایش نقدینگی از طریق سرمایه سهامداران  وپرداخت سود سهام (W1,W5,T2,T3)

– بهره گیری از مزایای قانونی و بازنسشته کردن کارکنان (W3,T5)

استراتژی ST

– همکاری با شرکت های حمل و نقل (S2,T3)

– به وجود آوردن فرهنگ استفاده از ظروف شیشه ای به جای PET با آگاهسازی مشتریان و سازمان های حفاظت از محیط زیست (S1,S5,T1)

تهدیدات – T

– جایگزینی ظروف PET با ظروف شیشه ای در مواد غذایی

– ورود رقبا جدید به بازار

– افزایش هزینه های حمل و نقل

– عدم دسترسی به آجر کوره، لوازم جانبی و قطعات در صورت بروز تحریم

– عدم امکان بازپرداخت کامل بدهی های معوقه بانکی

 برگرفته از مقاله ” FORMULATING AND CHOOSING STRATEGIES USING SWOT ANALYSIS AND QSPM MATRIX: A CASE STUDY OF HAMADAN GLASS COMPANY” نویسنده : نیما فخیم هاشمی و همکاران

لیست قیمت محصول بطری شیشه ای و جار شیشه ای بازرگانی شیشه سلیمی