بطری شیشه ای یک لیتری از پرکاربرد ترین بطری های شیشه ای است. تقریبا همه بطری های شیشه ای یک لیتری داخل ایران به صورت کارگاهی ( دستی ) تولید می شوند و یک لیتری اتومات امکان تولید ندارد. این بطری های در چهار رنگ کوره ای قهوه ای ، سبز ، آبی و سفید ( بی رنگ) تولید و عرضه می شود. منظور از رنگ کوره ای این است که بطری بعدا رنگ نشده و خود شیشه رنگی است؛ لذا همه خواص بطری های شفاف را دارند. همچنین ، بطری های یک لیتری شیشه ای در دو مدل چوب پنبه خور ( بدون رزوه ) و پیچی ( دارای رزوه ) تولید می شوند.

بطری شیشه ای یک لیتری سفید پیچی

بطری ونیز یک لیتری پیچیبطری رویال سفید پیچی
۱۴۰۰۰ تومان
17800 تومان با درب استیل
16800 تومان
20600 تومان با درب استیل
16 تایی13 تایی
بطری تینا یک لیتری سفید پیچی

بطری یک لیتری سفید پیچی تینا

پردیس سفید یک لیتری پیچی
37000 تومان با درب استیل16800 تومان
20600 تومان با درب استیل
12 تایی16 تایی
بطری پرستو یک لیتری سقید پیچی

بطری شیشه ای سفید

یطری روسی سفید پیچی

بطری شیشه ای یک لیتری سفید

16800 تومان
20300 تومان با درب استیل
16800 تومان
20600 تومان با درب استیل
20 تایی16 تایی
پارمیس یک لیتری  سفید پیچی

پارمیس یک لیتری سفید پیچی

بطری یک لیتری طرح چک
16800 تومان
20600 تومان با درب استیل
16800 تومان
20600 تومان با درب استیل
کارتن : 16 تایی16تایی
فلورانس سفید یک لیتری با درب پیچی
17360 تومان بدون درب
21160 تومان با درب استیل
13 تایی

بطری شیشه ای یک لیتری سفید چوب پنبه خور

بطری شیشه ای پردیس یک لیتری

بطری شیشه ای یک لیتری پردیس

33600 تومان
40300 تومان با چوب پنبه
16800 تومان بدون درب
23500 تومان با چوب پنبه

کارتن : 15 تایی16 تایی
پارمیس سفید یک لیتری چوب پنبه خور

پارمیس سفید یک لیتری چوب پنبه خور

بطری طرح گوزن سفید چوب پنبه خور
16800 تومان بدون درب
23500 تومان با چوب پنبه

17360 تومان
24060 تومان با چوب پنبه
16 تاییتعداد در کارتن : 13 تایی
بطری یک لیتری رویال سفید چوب پنبه خور

بطری یک لیتری رویال سفید چوب پنبه خور

بطری طرح چک یک لیتری سفید چوب پنبه خور

بطری طرح چک یک لیتری سفید چوب پنبه خور

16800 تومان بدون درب
23500 تومان با چوب پنبه

16800 تومان بدون درب
23500 تومان با چوب پنبه

13 تایی16 تایی
فلورانس سفید یک لیتری چوب پنبه خور

فلورانس سفید یک لیتری چوب پنبه خور

21000 تومان
27700 تومان با چوب پنبه
13 تایی

بطری شیشه ای یک لیتری سبز پیچی

بطری روسی سبز پیچی

یطری یک لیتری سبز پیچی

بطری سبز پارمیس پیچی
19320 تومان بدون درب
23120 تومان با درب استیل
18480 تومان بدون درب
22280 تومان با درب استیل
کارتن : 16 تایی15 تایی
بطری رویال سبز یک لیتری پیچی

بطری رویال سبز یک لیتری پیچی

رویال سبز چوب پنبه
19320 تومان بدون درب
23120 تومان با درب استیل
19320 تومان بدون درب
26020 تومان با چوب پنبه
13 تایی13 تایی
پچرستو یک لیتریبطری شیشه ای پردیس سبز چ
23120 تومان بدون درب
22820 تومان با درب استیل
19320 تومان بدون درب
26020 تومان با چوب پنبه
کارتن : 20 تایی15 تایی
بطری یک لیتری سبز طرح چک پیچی

بطری یک لیتری سبز طرح چک پیچی

بطری تینا سبز یک لیتری

بطری تینا سبز یک لیتری

18480 تومان بدون درب
22280 تومان با درب استیل
37000 تومان با درب استیل
16 تایی12 تایی

بطری شیشه ای یک لیتری سبز چوب پنبه

بطری روسی سبز پیچی

یطری یک لیتری سبز پیچی

بطری سبز پارمیس پیچی
19320 تومان بدون درب
23120 تومان با درب استیل
18480 تومان بدون درب
22280 تومان با درب استیل
کارتن : 16 تایی15 تایی
بطری رویال سبز یک لیتری پیچی

بطری رویال سبز یک لیتری پیچی

رویال سبز چوب پنبه
19320 تومان بدون درب
23120 تومان با درب استیل
19320 تومان بدون درب
26020 تومان با چوب پنبه
13 تایی13 تایی
پچرستو یک لیتریبطری شیشه ای پردیس سبز چ
23120 تومان بدون درب
22820 تومان با درب استیل
19320 تومان بدون درب
26020 تومان با چوب پنبه
کارتن : 20 تایی15 تایی
بطری یک لیتری سبز طرح چک پیچی

بطری یک لیتری سبز طرح چک پیچی

بطری تینا سبز یک لیتری

بطری تینا سبز یک لیتری

18480 تومان بدون درب
22280 تومان با درب استیل
37000 تومان با درب استیل
16 تایی12 تایی

بطری شیشه ای یک لیتری قهوه ای پیچی

۱۷۵۰۰ تومان بدون درب
21300 تومان با درب استیل
20300 تومان
27000 تومان با چوب پنبه
کارتن : 16 تایی13 تایی

بطری شیشه ای یک لیتری قهوه ای پیچی

17500 تومان بدون درب
21300 تومان با درب استیل
17500 تومان بدون درب
21300 تومان با درب استیل
20 تاییتعداد در کارتن :13 تایی
بطری پارمیس قهوه ای یک لیتری پیچی

بطری پارمیس قهوه ای یک لیتری پیچی

بطری تینا یک لیتری قهوه ای پیچی

بطری تینا یک لیتری قهوه ای پیچی

17500 تومان بدون درب
21300 تومان با درب استیل
37000 تومان با درب استیل
16 تایی12 تایی

بطری شیشه ای یک لیتری قهوه ای چوب پنبه خور

بطری پارمیس قهوه ای چوب پنبه

پارمیس یک لیتری قهوه ای چوب پنبه

بطری یک لیتری گوزن قهوه ای

بطری یک لیتری طرح گوزن چوب پنبه خور

16800 تومان بدون درب
23500 تومان با چوب پنبه
16800 تومان
23500 تومان با چوب پنبه
کارتن : 16 تایی13 تایی
بطری شقایق قهوه ای چوب پنبه خور
20300 تومان
27000 تومان با چوب پنبه
17500تومان بدون درب
24200 تومان با چوب پنبه
13 تایی13 تایی
بطری فلورانس قهوه ای چوب پنبه خوربطری دنا قهوه ای چوب پنبه خور
20300 تومان
27000 تومان با چوب پنبه
20300 تومان
27000 تومان با چوب پنبه
تعداد در کارتن :13 تایی13 تایی
بطری ارس قهوه ای چوب پنبه خورپردیس قهوه ای چوب پنبه - ۱لیتری
20720 تومان بدون چوب پنبه
17500 تومان بدون درب
24200 تومان با چوب پنبه
تعداد در کارتن :16 تایی14 تایی

بطری شیشه ای یک لیتری آبی پیچی

بطری ۴ لیتری آنجلیکا آبی درب استیل

بطری ۴ لیتری آنجلیکا آبی

بطری یک لیتری پرستو آبی پیچی

بطری یک لیتری پرستو آبی

81000 تومان با درب استیلشیشه 35000 تومان
با درب استیل : 38800 تومان
تعداد در کارتن :6 تاییتعداد در کارتن :20 تایی
بطری یک لیتری شیشه ای طرح چک آبی پیچی

بطری یک لیتری شیشه ای طرح چک آبی

بطری یک لیتری پرشیا آبی پیچی

بطری یک لیتری پرشیا آبی

شیشه 35000 تومان
با درب استیل : 38800 تومان
شیشه 35000 تومان
با درب استیل : 38800 تومان
تعداد در کارتن :16 تاییتعداد در کارتن :18 تایی
بطری شیشه ای آبی رویال یک لیتری چوی پنیه خور

بطری شیشه ای آبی رویال یک لیتری چوی پنیه خور

بطری شیشه ای آبی فلورانس یک لیتری

بطری شیشه ای آبی فلورانس یک لیتری

شیشه 35000 تومان
41700 تومان با چوب پنبه
شیشه 35000 تومان
41700 تومان با چوب پنبه
تعداد در کارتن :13 تاییتعداد در کارتن :13 تایی
بطری شیشه ای آبی ۷۶۰ سی سی دنا

بطری شیشه ای آبی ۷۶۰ سی سی دنا

بطری یک لیتری آبی طرح گوزن چوب پنبه خور

بطری شیشه ای آبی یک لیتری طرح گوزن چوب پنبه خور

شیشه 35000 تومان
41700 تومان با چوب پنبه
شیشه 30240 تومان
36940 تومان با چوب پنبه
تعداد در کارتن :13 تاییتعداد در کارتن :12 تایی
بطری شیشه ای  آبی ارس چوب پنبه خور

بطری شیشه ای آبی ارس چوب پنبه خور

شیشه 40000 تومان
46900 تومان با چوب پنبه
تعداد در کارتن :16 تایی

بطری شیشه ای یک لیتری آبی چوب پنبه خور

بطری ۴ لیتری آنجلیکا آبی درب استیل

بطری ۴ لیتری آنجلیکا آبی

بطری یک لیتری پرستو آبی پیچی

بطری یک لیتری پرستو آبی

81000 تومان با درب استیلشیشه 35000 تومان
با درب استیل : 38800 تومان
تعداد در کارتن :6 تاییتعداد در کارتن :20 تایی
بطری یک لیتری شیشه ای طرح چک آبی پیچی

بطری یک لیتری شیشه ای طرح چک آبی

بطری یک لیتری پرشیا آبی پیچی

بطری یک لیتری پرشیا آبی

شیشه 35000 تومان
با درب استیل : 38800 تومان
شیشه 35000 تومان
با درب استیل : 38800 تومان
تعداد در کارتن :16 تاییتعداد در کارتن :18 تایی
بطری شیشه ای آبی رویال یک لیتری چوی پنیه خور

بطری شیشه ای آبی رویال یک لیتری چوی پنیه خور

بطری شیشه ای آبی فلورانس یک لیتری

بطری شیشه ای آبی فلورانس یک لیتری

شیشه 35000 تومان
41700 تومان با چوب پنبه
شیشه 35000 تومان
41700 تومان با چوب پنبه
تعداد در کارتن :13 تاییتعداد در کارتن :13 تایی
بطری شیشه ای آبی ۷۶۰ سی سی دنا

بطری شیشه ای آبی ۷۶۰ سی سی دنا

بطری یک لیتری آبی طرح گوزن چوب پنبه خور

بطری شیشه ای آبی یک لیتری طرح گوزن چوب پنبه خور

شیشه 35000 تومان
41700 تومان با چوب پنبه
شیشه 30240 تومان
36940 تومان با چوب پنبه
تعداد در کارتن :13 تاییتعداد در کارتن :12 تایی
بطری شیشه ای  آبی ارس چوب پنبه خور

بطری شیشه ای آبی ارس چوب پنبه خور

شیشه 40000 تومان
46900 تومان با چوب پنبه
تعداد در کارتن :16 تایی

 

جهت مشاهده لیست همه محصولات موجود اعم از جار ( ظروف مربا و عسل ) و سایر بطری ها به صفحه جار و بطری شیشه مراجعه نمایید.

نکات مهم سفارش جار و بطری شیشه ای :

  • قیمت های سایت بروز و برای فروش زیر ۱۰۰۰ عدد می باشد. جهت دریافت قیمت عمده و همکار ، با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
  • انبار مرکزی در شهرستان قرچک استان تهران می باشد.
  • سفارشات تهران بسته به تعداد سفارش از طریق سواری یا وانت ارسال می شود. سفارشات خرده بار شهرستان از طریق باربری های شوش تهران و سفارشات عمده به صورت دربستی با صدور بارنامه از باربری ها انجام می شود.
  • هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
  • ثبت سفارش از طریق پیام رسانهای واتس اپ ، تلگرام یا اینا ۰۹۳۹۱۶۵۰۷۰۰ انجام می شود.
  • اعتبار فاکتور ها تا ۷ روز بعد از صدور می باشد.
  • سفارشات تا ۳ روز کاری از تسویه پیش فاکتور آماده ارسال می باشد.