در مطلب زیر نحوه برش شیشه گرد بدون استفاده از ابزار گردبر آموزش داده می شود.

برش گرد شیشه 1

۱- شکل گرد را به اندازه مورد نظر روی شیشه رسم نمایید.

۲- از لبه شیشه مطابق شکل نشان داده شده با نقطه چین، برش را شروع کرده و قوس دایره شیشه را برش داده و مطابق شکل تا لبه دیگر شیشه ادامه داده و از طرف دیگر خارج شوید.

برش گرد شیشه 2

۳- شیشه را برگردانید و محل برش خورده را فشار دهید تا مطابق مسیر برش خورده، ترک هایی روی شیشه مطایق شکل ایجاد شود.

برش گرد شیشه 3

۳- هنگامیکه ترک روی مسیر برش پدیدار شد، انگشت شست خود را در دو طرف برش قرار داده و شیشه را به دو قسمت جدا کنید.

برش گرد شیشه 4

۴- همچنین می توانید از انبر دست جهت فشار دادن و جدا کردن برش استفاده کنید.

برش گرد شیشه 5

۵- شیشه را در با یک دست گرفته و با دست دیگر و با استفاده از انبر دست مسیر برش را با فشردن دهانه انبردست تعقیب نمایید تا مسیر برش به آرامی ترک بردارد و اینکار را تا انتها ادامه دهید.

برش گرد شیشه 6

۶- همین کار را برای قوس مقابل نیز انجام دهید. جاهای باقی مانده را نیز برش داده و با انبر دست جدا کنید.

برش گرد شیشه 7

۷- معمولا پس از جدا کردن برش ها، برآمدگی هایی از روی شیشه باقی می ماند، با استفاده از انبر دست به آرامی این قسمت ها را خراشیده و جدا کنید.

برش گرد شیشه 8

۸- لبه های تیز برآمده را با استفاده ار قسمت اره ای انبر دست سایش دهید.

برش گرد شیشه 9

۹- شیشه گرد نهایی با الگوی برش بالا بدست می آید. اشکال دیگر قوسی شکل مانند شیشه بیضی نیز مشابه همین روش برش داده می شود.

فیلم آموزش برش شیشه گرد ( بدون استفاده از گرد بر)

 

Cutting Glass Circles Tutorial