وب سایت جامع صنعت شیشه ایران

وب سایت جامع صنعت شیشه ایران

بازرگانی شیشه سلیمی با رویکردی نوین اقدام به ایجاد وب سایت جامع صنعت شیشه ایران نموده است تا محیطی را در بستر اینترنت جهت افزایش سطح آگاهی جامعه از صنعت شیشه فراهم آورد. افزایش آگاهی سبب رشد و توسعه این صنعت و همچنین رونق بازار خواهد شد.  از ملزومات ایجاد یک وب سایت...